Biodiversiteetti vastuullisuustyön ytimessä

Anna SiitonenJulkaistu 19.6.2023

Luonnon monimuotoisuuden vaaliminen on yksi vastuullistyömme painopistealueista. Tavoitteenamme on määritellä toiminnassamme vaikuttavimmat luontokatoa ehkäisevät toimenpiteet.

Vehreällä maalla maapalloa kuvaava karttapallo. Pienissä kuvissa sen yläpuolella hyönteisiä kukissa.

Biodiversiteetti eli luonnon monimuotoisuus on hyvin laaja käsite, jolla tarkoitetaan kaikkea elämän monimuotoisuutta aina lajien sisäisestä perinnöllisestä vaihtelusta eri lajien runsauteen sekä kokonaisten elinympäristöjen moninaisuuteen.

Monimuotoinen luonto ylläpitää elämää maapallolla. Se tarjoaa sekä elossa säilymisen edellytyksiä, kuten puhdas vesi ja ilma sekä ravinto, että elämän laatua parantavan virkistävän ympäristön.

Kaikki maapallon eliöt ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa, joten joidenkin eliölajien väheneminen tai häviäminen vaikuttaa myös muihin lajeihin. Ihmisen toiminnan seurauksena on valitettavasti päädytty tilanteeseen, jossa luontokato etenee huolestuttavalla vauhdilla. Tarvitaan meidän kaikkien, niin hallitusten, yritysten, yhteisöjen kuin yksilöidenkin, yhteisiä ponnisteluja, jotta saamme luontokadon pysäytettyä.

Tutkimuksesta tukea tavoitteiden asettamiseen

Vastuullisuus on keskeinen osa KSS Energia -konsernin toimintaa ja työskentely sen eteen jatkuu tavoitteellisesti. Viime syksynä liityimme mukaan YK:n kansainväliseen Global Compact -yritysvastuullisuusaloitteeseen, minkä myötä paikansimme toiminnastamme viisi vastuullisuuteen liittyvää kehityskohdetta, joihin erityisesti keskitymme vuonna 2023. Yhtenä näistä vastuullisuustyön painopistealueista on juuri luonnon monimuotoisuuden vaaliminen.

Tavoitteenamme on määritellä toiminnassamme vaikuttavimmat luontokatoa ehkäisevät toimenpiteet sekä löytää keinoja toteuttaa niitä arkityöskentelyssämme. Luontokadon mittaaminen on hyvin monimutkaista, joten tarvitaan huolellista taustatutkimusta, jotta luonnon monimuotoisuuden eteen tehtävät toimet ovat oikeasti vaikuttavia. Siksi meilläkin lähdettiin liikkeelle nimenomaan tutkimuksesta.

Toteutin opinnäytetyönäni tutkimuksen siitä, millaiset biodiversiteettitavoitteet soveltuisivat KSS Energia -konsernin hanketoimintaan. Näiden tutkimustulosten pohjalta lähdemme viemään biodiversiteettityötä eteenpäin käytännössä.

Värikkäisiin laatikoihin kirjattu 17 YK:n Global Compact -vastuullisuusaloitteen tavoitetta.

Vastuullisuusaloite tutkimuksen ohjenuorana

Tutkimuksen lähtökohtana olivat yleisesti tunnistetut viisi suurinta luontokadon aiheuttajaa:

  • muutokset maankäytössä

  • lajien liiallinen hyödyntäminen

  • ilmastonmuutos

  • saastuminen

  • haitalliset vieraslajit.

Global Compact -vastuullisuusaloite ohjaa asettamaan tavoitteita niin, että niiden tulisi olla kunnianhimoisia, aikasidonnaisia, mitattavia sekä tutkimukseen perustuvia. Tämä toimi ohjenuorana myös tässä tutkimuksessa.

GC-aloitteen varovaisuusperiaatteen mukaisesti tutkimuksen perustana oli biodiversiteettiriskien tunnistaminen hanketoiminnassa, sekä sen selvittäminen, mitä näistä riskeistä voisimme kokonaan välttää, mitä vähentää ja miten jäljelle jääviä kompensoida. Lisäksi selvitettiin, millaisin keinoin voisi olla mahdollista pyrkiä siihen, että luonnon tila olisikin hankkeen jälkeen nettopositiivinen eli lähtötilannetta parempi.

Tutkimustuloksista suunta etenemiselle

Iso lainausmerkki

Tarvitaan sekä yhteistyöverkostojen rakentamista ja tietoa että pieniä, helposti toteutettavia tekoja.

Anna Siitonen

Tutkimustuloksissa nousi selkeästi esiin, että luonnon monimuotoisuuden eteen tehtävä työ kannattaa aloittaa lisätiedon hankkimisesta sekä yhteistyöverkostojen rakentamisesta, jotta siitä saadaan oikeasti vaikuttavaa. Tämän lisäksi tarvitaan kuitenkin myös pieniä helposti toteutettavia toimia, joiden arvo on mittaamisen sijaan siinä, että niiden kautta saadaan biodiversiteettitietoisuutta leviämään sekä käytännön kokemuksen kautta syntyvää ymmärrystä tästä ilmiöstä. Näistä askelmerkeistä lähdemme aktiivisesti rakentamaan biodiversiteettistrategiaamme.

1.1.42