Sähköverkon vastuullinen kunnossapito – Luonnon monimuotoisuus etusijalle

Jyri TompuriJulkaistu 20.6.2023

Hyvässä kunnossa oleva sähkönjakeluverkko on olennainen osa infrastruktuuria, joka mahdollistaa asiakkaillemme luotettavan sähkönsaannin kaikissa oloissa. Kuitenkin johtokatujen kunnossapito voi aiheuttaa haasteita ympäristölle, erityisesti luonnon monimuotoisuuden kannalta. Tässä blogikirjoituksessa käsittelen sähkölinjojen vastuullista kunnossapitoa ja tarkastelen keinoja, joilla luonnon monimuotoisuutta on pyritty huomioimaan mahdollisimman hyvin verkon kunnossapitoprosessissa.

Kaksi henkilöä suojavarusteissa tutkivat pylväsmuuntamon rakenteita.

Suunnittelu ja kuntotarkastukset avainasemassa

Kaikki lähtee suunnittelusta. Kunnossapitotyöt on suunniteltava niin, että ne aiheuttavat mahdollisimman vähän haittaa luonnon monimuotoisuudelle. Oleellista on tunnistaa erityistä huomiota vaativat kohteet ja elinympäristöt. Tässä apuna ovat eri tahojen tuottamat paikkatietoaineistot.

Verkon kunnon tarkastaminen on keskeisessä roolissa hyvässä kunnossapidossa. Kun tiedetään verkon kunto, voidaan tarvittavat korjaustoimenpiteet tehdä hallitusti ja välttää äkilliset luontoa kuormittavat toimenpiteet.

Luontoa säästäviä valintoja

Kunnossapitotoimenpiteiden oikealla ajoituksella voidaan säästää luontoa. Esimerkiksi raivaustyöt pyritään ajoittamaan niin, että ne aiheuttavat mahdollisimman vähän haittaa lintujen pesinnälle. Raskailla työkoneilla tehtävät työt ajoitetaan pääsääntöisesti talviaikaan, jolloin vältytään painumilta ja maanpinnan rikkoontumiselta.

Laite- ja materiaalivalinnoilla voidaan vaikuttaa verkon kunnossapitotarpeeseen. Pyrimme hyödyntämään kestäviä materiaaleja ja rakenteita, jotka vähentävät verkon elinkaaren aikaista korjaustarvetta ja aiheuttavat mahdollisimman vähän haittaa luonnolle.

Henkilöstön osaaminen kaiken keskiössä

Pyrimme jatkossa kouluttamaan ja ohjeistamaan kunnossapitotöitä tekevien kumppaneittemme henkilöstöä luonnon monimuotoisuuden huomioimiseen. Henkilöstön tietoisuuden lisääminen auttaa varmistamaan, että luontoa suojellaan ja kunnioitetaan työskentelyn aikana.

Voidaanko luonnon monimuotoisuutta myös edistää kunnossapidon yhteydessä?

Raivauksessa voimme välttää turhaa työtä jättämällä kaatamatta esimerkiksi katajat sekä matalampaa pensasmaista kasvustoa, jotka tarjoavat ravintoa ja suojaa eläimille. Vierimetsähankkeiden yhteydessä voimme tehdä muun muassa tekopökkelöitä ja säästää lahopuita, jotka eivät ole vaarassa kaatua johdoille, mikä parantaa monen lajin menestymismahdollisuuksia.

Tarvitaan tietoa sekä yhteistyötä

Haluamme jakaa tietoa toimenpiteistämme ja sitoutumisestamme ympäristönsuojeluun asiakkaillemme, sidosryhmillemme ja yleisölle. Pyrimme myös nostamaan esiin hyviä esimerkkejä ja oppimismahdollisuuksia, jotta voimme edistää luonnon monimuotoisuutta laajemminkin.

Iso lainausmerkki

Tavoitteenamme on viestiä avoimesti ja selkeästi luonnon monimuotoisuuteen liittyvistä toimistamme sähköverkon kunnossapidossa.

Jyri Tompuri

Tärkeää on muistaa, että luonnon monimuotoisuuden huomioiminen on jatkuva prosessi, joka vaatii sitoutumista, oppimista sekä yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. Me KSS Energialla haluamme kantaa vastuumme luonnon monimuotoisuuden suojelussa. Kestävän kehityksen periaatteiden noudattaminen sähköverkon kunnossapidossa auttaa säilyttämään luonnon monimuotoisuutta pitkällä aikavälillä.

1.1.47