Sosiaalinen ja taloudellinen vastuullisuus kuuluvat aktiivisena osana energiakaupunkien jatkuvaan kehitykseen

KSS Energian toimitusjohtaja Marko RiipinenKSS Energian toimitusjohtaja Marko Riipinen
Marko RiipinenJulkaistu 26.1.2024

Monet maailman megatrendeistä liittyvätkin nyt tavalla tai toisella energiaan. Millaisia vastuullisuusodotuksia tämä meille kaupunkiomisteisille energiatoimijoille asettaa?

Energiayhtiöille ympäristövastuullisuus on ollut kestävän kehityksen pitkäaikainen ja tehokas kärki. Energiatoimiala pystyy merkittävästi torjumaan ilmastomuutosta, vähentämään päästöjä ja vaalimaan luonnon monimuotoisuutta. Viime vuosina myös alan sosiaalinen ja taloudellinen vaikuttavuus ovat korostuneet. Maailmantilanteen pitkittynyt kriisiytyminen, energiakriisi ja huoli sähkön riittävyydestä lisäsivät energiansaannin ja -tuotannon kriittisyyttä ja nostivat varautumistoimien merkittävyyden arvoa yhteiskunnassa. 

Energia-ala ei enää mittaa toimintansa kestävän kehityksen mukaisuutta pelkillä päästötonneilla tai tuotetuilla megawateilla, vaikka ne kriittisiä yhä ovatkin. Ympäristövastuullisuuden alueella myös esimerkiksi luontokadon ehkäisemisen mittarit ovat selkiytymässä. On syntynyt tarve kehittää, seurata ja raportoida niitä tekoja, muutoksia ja hyötyjä, joita toiminnallamme on ympäristön biodiversiteetille. Seuranta on parhaimmillaan hyvin yksityiskohtaista, paikallista ja työmaakohtaista.

Iso lainausmerkki

Ympäristön lisäksi kehityksessä halutaan huomioida paikallisuus, alueen yhteisö sidosryhmineen ja energiankulutustarpeineen.

Marko Riipinen

Vastuulliset yritykset huomioivat myös toiminnan sosiaalisen ja taloudellisen vaikuttavuuden. Mitä tämä tarkoittaa ja miten sitä voi mitata? Alle on kiteytetty joitakin näkemyksiä KSS Energia -konsernin vastuullisuustyön tämän vuoden agendalta:

Toimitusvarma energiansaanti tukee yhteisön elinvoimaa

Energian toimitusvarmuudesta huolehtiminen on sosiaalista vastuunkantamista tärkeimmillään. Verkonhaltijat investoivat suunnitelmallisesti verkkoinfrastruktuurin säävarmuuteen, toimitusvarmuuteen ja omaisuuden elinkaaren mukaiseen hallintaan. Yhtiöt korjauttavat ja rakentavat energianjakelulle tärkeitä kohteita systemaattisesti ja suunnitelmallisesti. Suunnitemallisella energian hankinnalla ja kattavalla riskienhallinnalla varmistetaan, että kodit ja kaupungit lämpenevät ja tehtaat pyörivät silloinkin, kun sääolosuhteen tai maailmantalous tuovat mukanaan poikkeavia tilanteita sekä uusia muutostarpeita.

Kaupungin omistamissa energiayhtiöissä varautuminen ei tapahdu vain organisaation sisällä. Se vaatii myös tehokasta vuorovaikutusta ja yhteistyötä omistajan sekä asukkaiden ja yrityselämän kanssa. On tunnettava hyvin alueen huoltovarmuuskriittiset kohteet.

Iso lainausmerkki

Korkea energian toimitusvarmuus ja asiakkaan kokema keskeytysaika on yksi tärkeä vastuullisuutemme mittari.

Marko Riipinen

Aina siinä onnistuminen ei ole linjassa ympäristövastuutavoitteiden kanssa, mikäli esimerkiksi tuotantoon kohdistuu ulkopuolisia muuttujia ja on tarvetta ottaa käyttöön vara- sekä huipputuotanto. Olemme silti vahvasti sitoutuneet matkalle kohti fossiilitonta CO2-neutraalia energiantuotantoa. Lähitulevaisuudessa mittari kuuluukin: ’hiilineutraali toimitusvarmuus’.

Ennakointi ja valmistautuminen tuovat vakautta

Se, että energiayhtiö pyrkii ennakoimaan hektisen energiamarkkinan riskejä ja hankkimaan energiaa oikea-aikaisesti, optimoidulla hinnalla, nykyhetki ja tulevat vuodet systemaattisesti huomioiden, on sähkömarkkinassa kestävää toimintaa. Sen hyödyt näkyvät myös kuluttajalle hyötyinä.

Lukuisten energiamarkkinan muuttujien ymmärtämisen takana on osaamista, intensiivistä, systemaattista seuraamista – ja sen kaiken tehokasta resursointia. Nämä seikat ovat samalla taloudellisesti kestävän toiminnan tärkeitä kehittämisen ja mittaamisen kohteita.

Paikalliset ja pitkän tähtäimen investoinnit edellyttävät vuoropuhelua

Vaikka fokus sähkömarkkinassa kohdistuu monesti päivän pörssisähkön tai vuoden pituisen sähkösopimuskauden väliin, katseet ulottuvat paljon kauemmaksikin niissä energiayhtiöissä, jotka investoivat omaan tuotantoon. Kohteina ovat tuulipuistot, aurinkovoimalat sekä pienvesivoimalat, puhumattakaan uusista ratkaisuista ja kokeilevista pilotoinneista.

Investoimisen kestävyyskriteerit, elinkaaren aikaiset vaikutukset, käytön joustavuus ja vaikkapa monipuolinen alueellisten vaikutusten huomioiminen ovat kaikkien hankkeiden taustatyötä. Tänään suunniteltavien mutta vasta tulevaisuudessa käynnistyvien energiantuotantojen toimintaedellytykset sekä tehokkuus on selvitettävä ja suunniteltava erityisellä huolellisuudella vuosikymmenten päähän jo ennalta.

Aivan samoin kuin paikallisissakin hankkeissa, myös pitkän tähtäimen investointikohteissa on tärkeää huomioida alueellisia vaikutuksia kestävällä tavalla. Alueen yhteisön kuuleminen, mahdollisuus kysyä ja vaikuttaa, ovat oleellisia asioita. Investointien kestävyys ja elinkaaren aikaiset vaikutukset selvitetään huolellisesti.

Tällaisten hankkeiden perustana olevat kauaskantoiset toimet vihreän siirtymän tueksi saisivat saada enemmänkin huomiota.

Uudet energiaratkaisut ja vastuulliset hankinnat mahdollistavat kestävän arjen

Jo pitkään on ollut sosiaalisesti vastuullista kannustaa energiatehokkuuteen myös omia asiakkaitaan ja kumppaneitaan. Se on yksi energiayhtiöiden lakisääteisistä, hiilikädenjälkeen liittyvistä velvoitteista.

Iso lainausmerkki

Uudempaa ajattelua on osallistaa sidosryhmät laajasti energiavastuullisuuteen pariin.

Marko Riipinen

Voimme esimerkiksi tarjota uusia kehityspolkuja kohti energiavastuullisempaa liiketoimintaa. Tätä polkua voimme siivittää osaamisella ja palveluilla; esimerkiksi sähköauton latausratkaisuilla, aurinkopaneeleilla sekä energiatehokkuuden ja -järjestelmien konsultoinnilla.

Jokaisella on energiavastuullisuudessa petrattavaa. Edelläkävijöinä voimme tietämyksellämme auttaa kotitalouksia ja yrityksiä tällä matkalla kohti parempaa tulevaisuutta. Taloudellista vastuullisuutta taas on esimerkiksi se, että muistamme haastaa toimijoita ja valita omat yhteistyökumppanit kestävän kehityksen kriteerien pohjalta. Kun kaikki nostavat hallitusti rimaa ylöspäin, jokainen osapuoli saa omiin prosesseihinsa, palveluihinsa ja organisaation sisäisiin toimintoihinsa lisää kestävyyttä sekä selkeän kehityssuunnan tulevaisuuteen.

Energia-ala on myös merkityksellinen työllistäjä

Lopuksi: energia-alan noustua viimeistään kuluneen kahden vuoden aikana kaikkien tietoisuuteen siitä on tullut yhdessä nopeasti kehittyvän teknologian kanssa erityisen kiinnostava ja merkityksellisten työtehtävien tarjoaja. Tämän me energiayhtiöt olemme voineet kääntää mahdollisuudeksi ja toimialan voitoksi.

Pystymme jatkossakin houkuttelemaan kiinnostavina ja yhteiskunnan osa-alueet laajasti huomioivina työnantajina palvelukseemme uusia huippuosaajia. Osaajia, jotka haluavat tuoda tietonsa ja taitonsa globaalisti vaikutuksia huomioivalla ja jatkuvasti kehittyvälle – samalla yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittiselle – toimialueelle. Työllistämällä osaajia yllä kuvatun kaltaisten vastuullisuuskysymysten äärelle voimme yhtiöinä edistää myös taloudellisesti kestävää toimintaa.

Vastuullisuustyömme laajentaminen siis laajentaa koko energia-alan vaikuttavuutta. Parhaimmillaan tästä on merkittäviä hyötyjä yksilölle ja yhteisesti meille kaikille, globaalisti.

Vastuullinen toiminta ja kestävä kehitys ovat perustavaa laatua oleva osa Energiakaupunkien olemassaoloa.

Marko Riipinen
hallituksen jäsen | Energiakaupungit ry
toimitusjohtaja | KSS Energia Oy

Blogikirjoitus on julkaistu alun perin Energiakaupungit-sivustolla. KSS Energia on yksi Energiakaupungit ry:n 13 jäsenyhtiöstä.

Energiakaupungit ry edistää avointa ja läpinäkyvää kilpailua, joka tarjoaa kuluttajille kustannustehokkaimmat ja ympäristöystävällisimmät energiaratkaisut. Sen keskeisiä edunvalvonnan tavoitteita ovat kaupunkienergiayhtiöiden toimintaedellytysten parantaminen, lämpö- ja sähköverkkoliiketoiminnan edistäminen ja energiamurroksen aiheuttaman toimintaympäristön muutoksen hallinta.

1.1.47