Vastuullisuustyömme prioriteetit vuodelle 2024 on valittu

Jukka RämäJulkaistu 12.12.2023
Our priorities of Agenda2023 Sustainable Goals

Konsernimme kuuluu kansainväliseen United Global Compact –vastuualoitteeseen. Miten olemme tänä vuonna laajentaneet vastuullisuustyötämme ja mitä painopisteitä sillä on ensi vuonna?

Tänä vuonna vastuullisuustyöhömme ovat kuuluneet systemaattisemmin myös sosiaalisen ja taloudellisen vastuullisuuden kehityskohteet. Tämä palkitseva työ – kestävän kehityksen mukaisuuden huomioiminen kaikessa mitä teemme – on temmannut mukaansa konsernimme johtoa ja asiantuntijoita niin ydinliiketoiminnoista kuin tukifunktioistakin.

Ulkoiset raportointivelvoitteet ja sidosryhmien odotukset lisääntyvät vuosittain. Meidänkin arjessamme tämä näkyy.

Meille tärkeimmät tavoitteet on paikannettu

Olemme perustaneet Vastuullisuusfoorumin luomaan, seuraamaan ja mittaamaan KSS Energian vastuullisuustavoitteiden saavuttamista. Olemme myös resursoineet lisää osaamista vastuullisuusviestintään.

Vuoden 2023 aikana olemme linjanneet, mitkä Agenda2023:n kestävän kehityksen tavoitteista ovat meille niitä, joissa voimme vaikuttavimmin toimia. Seitsemästätoista tavoitteesta kahdeksan on tällä hetkellä keskiössä. Ne näkyvät kuvassa. 

Vuonna 2024 strategisesta liiketoiminnastamme on nostettu viisi kehitysaluetta, joita parantamalla etenemme kestävässä kehityksessä: 1) Meille jo pitkään tärkeänä tavoitteena ollut Oman tuotannon hiilineutraalius. Uutena, erityisesti paikallisissa hankkeissa huomoitava 2)Luonnon biodiversiteetti. Säädöstenkin pian edellyttämät 3) Vastuulliset alihankinta- ja palveluprosessit sekä merkittävinä sosiaalisen vastuullisuuden tavoitteina 4) Monimuotoinen työyhteisö ja 5) Parantunut työturvallisuus. Näissä kaikissa paitsi lyhyen tähtäimen, myös pitemmän tähtäimen saavutukset vievät meitä oikeaan suuntaan.

Viidelle kehitysalueelle ja vastuullisuusviestinnälle sitoutuneet vetäjät

Kehitysalueille olemme saaneet sitoutuneet vetäjät.

Itse vastaan hiilineutraaliustavoitteisiimme liittyvästä työstä jatkossakin. Lisäksi markkinointi- ja viestintäjohtaja Mariliina Karppo kehittää vastuullisuusviestintää kokonaisuutena ja koordinoi vastuullisuustyötä kanssani. Viestinnän asiantuntija Anna Siitonen on niin ikään mukana koordinoimassa työtä, ja hänen kehitysalueensa on biodiversiteettitavoitteisiin liittyvä tekeminen sisäisesti ja ulkoisesti.

Hankintapäällikkö Antti Vanhala on mukana luomassa vastuullisiin hankintaprosesseihin liittyviä toimintojamme ja kriteereitämme. Teemme tässä tiivistä yhteistyötä muun muassa myyntitiimien kanssa (palveluprosessit). HR-johtaja Sampsa Lindberg vastaa monimuotoisen työyhteisön kehittämisestä ja KSS Rakennuksen toimitusjohtaja Jouko Hokkanen työturvallisuuden parantamisesta.

Valitut prioriteetit saavat vuonna 2024 isommin huomiotamme

Viidestä kehitysalueesta kolmeen priorisoidaan merkittävästi aikaa ja investointeja ensi vuonna. Nämä kolme ovat: 1)Paikalliset toimet palveluidemme biodiversiteettivaikutusten huomioimiseksi ja niiden haitallisten vaikutusten minimoimiseksi. 2)Hiilineutraalius-roadmappimme kehittäminen. 3)Vastuullisten alihankinta- ja palveluprosessien kehittäminen. 

Konkreettisia parannuksia tavoitellaan myös työturvallisuuden ja työyhteisön monimuotoisuuden alueilla. Niissä tekeminen on jatkuvaa tekemisen parantamista.

Vastuullisuustyö nivoutuu meillä kiinteästi liiketoimintastrategiaan. Yhdistämällä rohkeat uudet avaukset ja innostuneen arkityön uskomme, että saamme tällä saralla paljon aikaan vuonna 2024!

Jukka Rämä
Johtaja
Omaisuudenhallinta

1.1.44