Yhteisrakentamisen tuloksena valmistuu useampi hanke

Kouvolan Ravikylässä saneerataan infraa usean toimijan voimin. Kerralla kuntoon -ajatus on kantava voima KSS Energian, Kouvolan kaupungin ja Kouvolan Veden vuosille 2023–2025 ajoittuvassa yhteisrakentamishankkeessa.

Kolme hymyilevää henkilöä suojakypärissä ja huomiovaatteissa lyövät kättä yhteen työmaalla.

Yhteisrakentaminen tarkoittaa erilaisten verkkojen, kuten sähkö-, vesihuolto- ja liikenneverkkojen maaurakointia vaativien töiden tekemistä yhdellä kertaa. KSS Energia -konsernissa yhteisrakentamishankkeisiin lähdetään mukaan aina, kun se vain on mahdollista.

"Haluamme olla mukana rakentamassa kestävää tulevaisuutta ympäristövaikutukset ja asukaskokemus huomioiden. Sopivia kohteita haetaan aktiivisesti", sanoo KSS Verkon rakennuttamispäällikkö Antti Kokko.

Iso lainausmerkki

Haluamme olla mukana rakentamassa kestävää tulevaisuutta ympäristövaikutukset ja asukaskokemus huomioiden. Sopivia kohteita haetaan aktiivisesti.

Antti Kokko, KSS Verkko

Hyvä tiedonkulku toimijoiden välillä on avainasemassa yhteisrakentamisen onnistumisessa, ja Kouvolan seudulla se toimii Kokon mukaan erinomaisesti. Hankesuunnitelmia jaetaan yhteisillä foorumeilla jo hyvissä ajoin, jotta hankkeita päästään sovittelemaan yhteen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Yhdessä myös haetaan kunkin toimijan tekniikoille sopivat sijainnit ja varmistetaan, että valitut sijoitukset palvelevat kaikkia.

Hyvä yhteistyökyky ja joustavuus korostuvat myös toteutusvaiheessa. Tässä urakoitsijoiden laaja-alainen ammattitaito on korvaamattoman arvokasta. Kouvolan seudulta löytyy urakointikumppaniverkosto, joka kykenee rakentamaan erilaisia tekniikoita.

Iso lainausmerkki

Yhteisrakentamiseen suhtaudutaan positiivisesti ja yhteistyötä tehdään hyvässä hengessä. Me arvostamme urakointikumppaneidemme osaamista todella paljon.

Antti Kokko

Miksi yhteisrakentaminen?

Yhteisrakentaminen on vastuullista toimintaa useammastakin syystä. Hankealueen asukkaiden kokema haitta sekä maaperän vaurioituminen vähenevät, kun yhdellä kaivuulla saadaan toteutettua useamman toimijan hankkeet. Lisäksi yhteishankkeella pystytään jakamaan rakentamisen kustannuksia.

Seitsemän henkilöä suojakypärissä ja huomiovaatteissa seisoo vierekkäin keskellä työmaata. Kolme keskimmäistä henkilöä lyö käsiä yhteen.

KSS Verkko: Sähkön toimitusvarmuuden parantaminen

 • Hankealueella 7 000 m KSS Verkon sähkökaapelia

 • Saneerauksen yhteydessä uusitaan 2 500 m verkkoa

Suunnitteluinsinööri Jani Kalenius toimii Ravikylän hankkeessa KSS Verkon projektivastaavana. Alueella uudistetaan 2,5 kilometriä sähköverkkoa.

"Ravikylä on hyvä esimerkki taajama-alueesta, jossa useammalla infratoimijalla on verkostossaan saneeraustarpeita ja ne on onnistuttu sovittamaan yhteen. Tämänkaltainen laaja yhteissaneeraushanke palvelee niin alueen asukkaita kuin infran omistajiakin, ja huomioi samalla myös ympäristön", hän summaa.

Iso lainausmerkki

Tämänkaltainen laaja yhteissaneeraushanke palvelee niin alueen asukkaita kuin infran omistajiakin, ja huomioi samalla myös ympäristön.

Jani Kalenius, KSS Verkko

Saneerauskohteet valitaan aina perusteellisen suunnittelun pohjalta. Suunnittelussa huomioidaan muun muassa verkon tekninen käyttöikä sekä alueen lähiajan ja tulevaisuuden tarpeet.

Rakentaminen koordinoidaan urakoitsijoiden kesken tarkasti, jotta työ saadaan etenemään kaikkien kannalta järkevästi ja kustannustehokkaasti. Ravikylässä hankkeen pääurakoitsija GRK Suomi Oy tekee maanrakennustöiden lisäksi myös sähkökaapelien ja muiden komponenttien paikalleen laittoa. Sähkökytkennät ja käyttöönottomittaukset ovat sähköasentajien vastuulla.

Kouvolan kaupunki: Uudet kevyen liikenteen väylät

 • Peruskorjattavia katuja 1 660 m

 • Uutta kevyen liikenteen väylää 620 m

Kouvolan kaupunki vastaa Ravikylän hankealueen katujen saneerauksista ja uusien kevyen liikenteen väylien rakentamisesta. Yhdyskuntatekniikan suunnittelussa katujen peruskorjaustarpeita seurataan ja tämän pohjalta hankkeet aikataulutetaan yhteistyössä johtolaitosten kanssa.

Varsinainen suunnittelutyö alkaa alueen asukkaiden tiedottamisella. Samalla asukkaille tarjotaan mahdollisuutta tuoda omia näkemyksiä suunnittelijoiden tietoon. Kouvolan kaupungin rakennuttajainsinööri Olli-Pekka Helaja toimii Ravikylän hankkeessa valvojana ja korostaa yhteishankkeen hyödyttävän monestakin näkökulmasta.

"Yhteisrakentaminen on ensinnäkin kustannustehokasta ja loppupeleissä aiheuttaa vähiten haittaa alueen asukkaille. Yhteistyö eri toimijoiden kanssa on sujunut hyvin", Helaja kiittelee.

Iso lainausmerkki

Yhteisrakentaminen on ensinnäkin kustannustehokasta ja loppupeleissä aiheuttaa vähiten haittaa alueen asukkaille. Yhteistyö eri toimijoiden kesken on sujunut hyvin.

Olli-Pekka Helaja, Kouvolan kaupunki

Ravikylän aluetta on saneerattu systemaattisesti pala kerrallaan. Nyt vuorossa oleva urakka kestää kokonaisuudessaan kesään 2025 saakka, jolloin tehdään asfaltointi- ja viimeistelytyöt. Periaatteena on, että vesihuoltotöiden jälkeisenä talvena saneerattu katu on murskepinnalla ja katusaneerauksen viimeistely-, viher- ja asfaltointityöt toteutetaan seuraavana keväänä painumahaittojen minimoimiseksi.

KSS Rakennus: Liikenne- ja työmaaturvallisuus katuvalosaneerauksen keskiössä

 • 59 uutta teräspylvästä

 • 29 aiemmin asennettua led-valaisinta puretaan, puhdistetaan ja asennetaan huollettuna takaisin

 • 30 uutta valaisinta

 • 2 000 m uutta katuvalokaapelia

KSS Rakennus vastaa Ravikylän hankealueen katuvalosaneerauksesta, kuten valaisimien asennuksesta sekä pylväiden pystytyksistä ja niiden kytkemisestä sähköverkkoon. Yleensä katuvalojen asentajat menevät työmaalle viimeisenä, sillä valaisinpylväät olisivat muuten työmailla muun rakennustyön tiellä ja ne saattaisivat vaurioitua.

"Ravikylässä pylväitä on pystytetty poikkeuksellisesti jo aikaisemmin turvallisuussyistä, jotta alueen vilkkaalle ajoliikenteelle sekä työmaa-alueelle on saatu valoa. On kiva rakentaa omaa kaupunkia ja palvella asukkaita osana yhteisrakentamishanketta", toteaa projektipäällikkö Jari Pöntinen.

Iso lainausmerkki

On kiva rakentaa omaa kaupunkia ja palvella asukkaita osana yhteisrakentamishanketta.

Jari Pöntinen, KSS Rakennus

Katuvalojen saneerauksessa valaisintekniikka vaihdetaan led-valaisimiksi, jotka kuluttavat yli puolet vähemmän energiaa kuin vanhat valaisimet.

Kouvolan Vesi: Vesijohto- ja viemäriverkoston saneeraus

 • Jäteveden runkoviemäriä 800 m sisältäen 35 tarkastuskaivoa

 • Runkovesijohtoa 1 450 m

 • Huleveden runkoviemäriä 1 850 m sisältäen 75 tarkastuskaivoa

 • Lisäksi saneerataan yhteensä 61 kiinteistölle uudet tonttivesijohdon haarat ja tonttisulut sekä näiden tarkastusputket jäte- ja hulevedelle

Joustavuus ja hyvä vuoropuhelu ovat peruspilareita yhteisrakentamishankkeissa. Alkujaan Ravikatu-Valkealanväylän välisen osuuden toteutusajaksi oli haarukoitu vuodet 2022–2023, mutta tieto viereisellä Kouvolan raviradalla vuonna 2023 järjestettävistä Kuninkuusraveista siirsi hankkeen aloitusta. Hyvä niin, sillä Kuninkuusravit keräsi alueelle liki 50 000 ravivierasta.

Kouvolan Vesi saneeraa yhteishankkeessa alueen nykyisen vesijohto- ja jätevesiviemäriverkoston sekä rakentaa uuden hulevesiviemärin. Ravikylän nykyinen verkosto on rakennettu pääosin 1960-luvulla, joten sen tekninen käyttöikä alkaa olla tiensä päässä.

Hyvien kokemusten myötä myös vuosille 2026–2027 ajoitettu Ravikylän pohjoisosien saneeraus on päätetty toteuttaa yhteishankkeena. Vesihuollon suunnitelmat täydentyvät pian katu- sekä muiden verkkojen suunnitelmilla.

1.1.42