Muutakin® -palvelun käyttöehdot

1 Yleistä

Muutakin® -mobiilisovellus. KSS Energia Oy (”KSS Energia”) on kehittänyt Muutakin®-nimisen mobiilisovelluksen, jota se tarjoaa kuluttajien käyttöön (jäljempänä ”Sovellus”). Sovelluksessa käyttäjä voi esimerkiksi lisätä ja käsitellä omia tietojaan sekä liittyä Sovelluksen etuohjelmaan, jossa kuluttajille on tarjolla laajasti arkeen, elämiseen ja asumiseen liittyviä etuhintaisia palveluita ja tuotteita. Sovellus on käytettävissä riippumatta siitä, onko käyttäjä KSS Energian asiakas vai ei. Sovelluksen käyttö kuitenkin edellyttää näiden käyttöehtojen hyväksymistä.

Etuohjelma. Sovelluksen kautta on saatavilla etuohjelma, jossa on tarjolla etuhintaisia tuotteita ja palveluita Sovelluksen käyttäjille. Tällaiset tuotteet tai palvelut voivat olla joko KSS Energian itsensä tai kolmannen osapuolen tarjoamia. Etuohjelman tuotteiden tai palveluiden myyntiin ei sovelleta näitä käyttöehtoja. Jos tuotteen tai palvelun tarjoaja on kolmas osapuoli, KSS Energia ei ole jälleenmyyjä tai myyntitapahtuman osapuoli eikä siten vastuussa siitä, täyttääkö tuotteen tai palvelun tarjoaja myyntitapahtumaan liittyvät velvollisuutensa ostajaa kohtaan. Mikäli käyttäjällä on kolmannen osapuolen tarjoamaan tuotteeseen tai palveluun liittyvää asiaa, tulee käyttäjän olla yhteydessä tuotesivulla ilmoitettuun kyseisen tuotteen tai palvelun tarjoajaan.

2 Oikeudet ja velvollisuudet

Immateriaalioikeudet. Kaikki omistus- ja immateriaalioikeudet Sovellukseen ja Sovellukseen liittyvään dokumentaatioon kuuluvat KSS Energialle tai kolmannelle osapuolelle sitä mukaa kun ne syntyvät, eikä näitä oikeuksia siirretä osaksikaan Sovelluksen käyttäjälle. Edellä todettu kattaa myös Sovelluksen avulla kerättävän datan, pois lukien henkilötiedot.

Sovelluksen käyttöoikeus. Edellyttäen, että käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot ja noudattaa niitä, käyttäjä saa rajoitetun ja henkilökohtaisen oikeuden käyttää Sovellusta omilla tunnuksillaan ja omalla päätelaitteellaan. Edellä mainittu käyttöoikeus rajoittuu oikeuteen käyttää Sovellusta tavanomaisessa ja näissä käyttöehdoissa tarkoitetussa käytössä siinä muodossa, jossa Sovellus käyttäjälle kulloinkin tarjotaan.

Käytön rajoitukset. Käyttäjä ei saa hyödyntää automatisoituja työkaluja Sovellusta käyttäessään tai käyttää Sovellusta muutoin kuin KSS Energian tarjoaman käyttöliittymän kautta. Käyttäjä ei myöskään saa muokata, purkaa tai takaisinmallintaa Sovellusta tai sen sisältämiä tietoja tai muutoin kiertää Sovelluksen teknisiä rajoituksia tai pyrkiä selvittämään Sovelluksen tai sen osien lähdekoodia tai rakennetta. Käyttäjä ei myöskään saa siirtää, myydä, levittää tai muutoin luovuttaa Sovellusta tai sen käyttöoikeutta kolmannelle tai muutoin suoraan tai välillisesti tai muutettuna tai muuttamattomana saattaa Sovellusta tai sen sisältämiä tietoja kolmannen saataviin.

Käyttäjän yleiset velvollisuudet. Käyttäjän tulee käyttää Sovellusta hyvän tavan ja soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Käyttäjä vastaa Sovelluksen käyttämiseksi tarvittavan päätelaitteen ja verkkoyhteyden hankkimisesta, ylläpitämisestä ja yhteensopivuudesta Sovelluksen kanssa. Rekisteröityessään käyttäjän tulee käyttää omia tunnistetietojaan, eikä toisen henkilön tai muutoin virheellisten tietojen käyttäminen ole sallittua. Käyttäjä on vastuussa käyttäjätunnuksensa ja salasanansa käytöstä ja niiden avulla tapahtuvasta suorasta ja välillisestä toiminnasta, mukaan lukien mahdollisesta vahingosta, joka aiheutuu käyttäjätunnuksen ja salasanan oikeudettomasta käytöstä tai joutumisesta sivullisen haltuun.

3 Sovelluksen ja ehtojen muutokset

Sovelluksen muutokset. KSS Energialla on oikeus suorittaa Sovelluksen huolto- ja muutostöitä milloin tahansa sekä kehittää Sovellusta parhaakseen katsomalla tavalla, sisältäen oikeuden lisätä, muuttaa tai poistaa Sovelluksen toiminnallisuuksia tai kokonaan poistaa Sovellus saatavilta ilman etukäteisilmoitusta. Mitä näissä käyttöehdoissa määrätään Sovelluksesta, koskee myös Sovelluksen mahdollisia päivitettyjä versioita.

Käyttöehtojen muutokset. KSS Energialla on oikeus vapaasti muuttaa näitä käyttöehtoja. Ajantasaiset käyttöehdot ovat saatavilla Sovelluksen kautta. Olennaisista muutoksista ilmoitetaan käyttäjälle Sovelluksessa tai käyttäjän ilmoittamiin yhteystietoihin. Tällöin käyttäjän tulee pyydettäessä hyväksyä päivitetyt käyttöehdot käyttäessään Sovellusta seuraavan kerran. Jos käyttäjä ei hyväksy käyttöehtoja, käyttäjän tulee lopettaa Sovelluksen käyttö ja poistaa se päätelaitteestaan.

4 Muut ehdot

Vastuunrajoitukset. Sovellus toimitetaan pakottavan lainsäädännön sallimissa rajoissa ”sellaisena kuin se on” ilman minkäänlaisia takuita tai vastuita, eikä KSS Energia siten vastaa Sovelluksen käytöstä aiheutuneista mahdollisista vahingoista, vaan käyttäjä käyttää Sovellusta omalla vastuullaan. Selvyydeksi todetaan, ettei KSS Energia esimerkiksi takaa Sovelluksen tai sen sisältämien tietojen virheettömyyttä, täydellisyyttä tai saatavuutta tai vastaa toimenpiteistä, joihin käyttäjä tai kolmas osapuoli mahdollisesti ryhtyy Sovelluksen tai sen sisältämien tietojen perusteella tai näiden toimenpiteiden seurauksista. KSS Energia ei myöskään vastaa siitä, että Sovellus tai sen sisältämät tiedot eivät loukkaa kolmansien osapuolten oikeuksia tai siitä, että Sovellus tai sen sisältämät tiedot soveltuisivat tiettyyn käyttötarkoitukseen. KSS Energia ei vastaa Sovelluksen toiminnan häiriöistä tai keskeytyksistä tai näiden mahdollisesti aiheuttamista vahingoista.

Ehtojen voimassaolo. Nämä käyttöehdot muodostavat koko sopimuksen Sovelluksen käyttöön liittyen KSS Energian ja käyttäjän välillä siitä hetkestä alkaen, kun käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot. Käyttöehtoja sovelletaan siltä osin kuin kuluttajansuojaa koskevasta tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä ei muuta johdu. Käyttöehdot ovat voimassa niin kauan, kun käyttäjä käyttää Sovellusta.

Pääsyn rajoittaminen. Mikäli Sovellusta käytetään tai KSS Energialla on perusteltu syy epäillä, että Sovellusta käytetään näiden käyttöehtojen, soveltuvan lainsäädännön tai hyvän tavan vastaisesti tai muutoin vilpillisesti, on KSS Energialla harkintansa mukaan oikeus (sen muita oikeussuojakeinoja rajoittamatta) estää käyttäjän pääsy tilapäisesti tai pysyvästi Sovellukseen.

Sovellettava laki, erimielisyydet. Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien sen lainvalintasäännöt. Käyttöehdoista aiheutuvat riidat ratkaistaan Kymenlaakson käräjäoikeudessa ensimmäisenä oikeusasteena.

Siirrettävyys. KSS Energialla on yksipuolinen oikeus siirtää näihin käyttöehtoihin perustuvat oikeutensa ja velvollisuutensa kokonaan tai osittain konserniyhtiölleen tai yritysjärjestelyn yhteydessä kolmannelle osapuolelle. Käyttäjällä ei ole oikeutta osaksikaan siirtää näihin käyttöehtoihin perustuvia oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan kolmannelle.

Henkilötietojen käsittely. KSS Energia käsittelee Sovelluksen käyttäjien henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön sekä tietosuojakäytäntöjensä mukaisesti. Sovelluksen tietosuojaseloste on saatavilla täällä.

Käyttöehdot päivitetty: 30.11.2023.

30.11.2023 - Tavaramerkin rekisteröinti ® lisätty

1.1.47