Muutakin® -palvelun tietosuojaseloste

1  Yleistä

KSS Energia Oy (”KSS Energia”) on kehittänyt Muutakin® -nimisen mobiilisovelluksen, jota se tarjoaa kuluttajien käyttöön (”Sovellus”). Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, miten KSS Energia käsittelee Sovelluksen käyttäjien henkilötietoja.

Sovelluksen kautta on myös saatavilla etuohjelma, jossa on tarjolla etuhintaisia tuotteita ja palveluita Sovelluksen käyttäjille. Tällaiset tuotteet tai palvelut voivat olla joko KSS Energian itsensä tai kolmannen osapuolen tarjoamia. Tätä tietosuojaselostetta ei kuitenkaan sovelleta käyttäjän ja kolmannen osapuolen väliseen myyntitapahtumaan, vaan tällöin myyntitapahtuvasta johtuvaan henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan ko. kolmannen osapuolen tietosuojakäytäntöjä.

Lisätietoa KSS Energian tietosuojakäytännöistä ja muut kuin Sovellukseen liittyvät KSS Energian tietosuojaselosteet ovat saatavilla täällä.

Tämä tietosuojaseloste on päivitetty 30.11.2023.

2 Rekisterinpitäjä

KSS Energia Oy

Y-tunnus 0877511-8

www.kssenergia.fi

Hovioikeudenkatu 3, 45100 Kouvola

3 Yhteyshenkilö

Sampsa Lindberg, HR-johtaja

c/o KSS Energia Oy, Hovioikeudenkatu 3, 45100 Kouvola

tietosuoja@kssenergia.fi

4 Käsittelyn oikeusperusteet ja tarkoitus

KSS Energia käsittelee henkilötietoja seuraavilla perusteilla ja seuraavaan tarkoitukseen:

Sopimus: KSS Energia käsittelee Sovelluksen käyttäjien (jäljempänä myös ”rekisteröity”) antamia tietoja täyttääkseen sopimuksen palvelusta, jonka rekisteröity on tilannut, eli toimittaakseen Sovelluksen ja/tai mahdollisia Sovelluksen kautta tilattuja lisäpalveluita rekisteröidylle. Ilman edellä mainittuja tietoja KSS Energia ei voi ylläpitää asiakassuhdetta, kuten esimerkiksi mahdollistaa kirjautumista käyttäjätilille, varmentaa asiakastapahtumia, pitää yhteyttä rekisteröityyn Sovellukseen tai tilattuihin palveluihin liittyvissä asioissa tai tarjota teknistä tukea.

Suostumus: KSS Energia voi pyytää käyttäjältä suostumuksen suoramarkkinointiin sekä evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden hyödyntämiseen. KSS Energia voi pyytää rekisteröidyltä suostumuksen myös siinä tilanteessa, että käsittelyn tarkoitukset muuttuisivat. Lisäksi KSS Energia voi rekisteröidyn suostumuksella käsitellä myös muita asiakassuhteeseen liittyviä henkilötietoja.

Oikeutettu etu: KSS Energia käsittelee tietoja liiketoiminnan ja asiakaspalvelun kehittämiseen, väärinkäytösten estämiseen ja selvittämiseen, oikeudellisten vaateiden esittämiseen ja puolustamiseen, palveluiden käytön analysointiin, profilointiin, segmentointiin sekä KSS Energian ja sen kumppanien sisältöjen, mainonnan ja markkinointiviestien kohdentamiseen sekä markkinointiin. Nämä tarkoitukset ovat KSS Energian liiketoiminnan kannalta välttämättömiä sekä perusteltuja rekisteröidyn ja KSS Energian välisen asiallisen yhteyden perusteella ja siten KSS Energian oikeutetun edun mukaisia.

Lakisääteinen velvoite: Kun KSS Energia on velvoitettu säilyttämään joitakin rekisteröidyn henkilötietoja noudattaakseen kirjanpito- tai muuta lainsäädäntöä, perustuu niissä tapauksissa käsittely lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen.

5 Käsiteltävät tiedot

KSS Energia käsittelee rekisterin yhteydessä seuraavia henkilötietoja:

Rekisteröidyn perustietoja, kuten nimi, kotiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero;

Asiakkuuteen, muuhun asialliseen yhteyteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten asiointikieli, asiakasnumero, hankitut palvelut, palveluiden toimituksiin liittyvät tiedot, reklamaatio- ja palautetiedot, palveluiden käyttöön liittyvät tunnistautumistiedot ja tiedot palveluiden sekä tarjottujen etujen käytöstä;

Tiedot suoramarkkinointisuostumuksista ja -kielloista sekä tiedot toivotuista yhteydenpitomuodoista ja näiden tietojen muutostiedot;

IP-osoite, sijaintitiedot, laitetunnus ja evästeet, mukaan lukien tiedot Sovellukseen kirjautumisesta, tapahtuma- ja käyttäjäanalyysitiedot;

Muut muista rekistereistä saadut tiedot;

Muut tiedot, joita rekisteröity itse luovuttaa Sovelluksen kautta tai muutoin; ja

Rekisteröidyn suostumuksella muita tietoja.

6 Tietojen lähteet

Tietoja kerätään säännönmukaisesti Sovellukseen rekisteröityessä, mahdollisten sopimusten tekemisen yhteydessä, Sovelluksen käytön yhteydessä tai muutoin rekisteröidyltä itseltään. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös yleisesti saatavilla olevista tietolähteistä sekä muista julkisista ja yksityisistä rekistereistä ja KSS Energian muista järjestelmistä. Sovelluksessa kerättyä tietoa voidaan hyödyntää data-alustalla ja sen kautta tietoa ns. rikastaa KSS Energian muista järjestelmistä saatavalla datalla. Lisäksi tietoja voidaan kerätä hyödyntämällä evästeitä tai muita vastaavia tekniikoita.

7 Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

KSS Energia voi luovuttaa henkilötietoja voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Tietoja voidaan luovuttaa KSS Energian yhteistyökumppaneille, jotta KSS Energia pystyy toimittamaan tarjoamansa palvelut.

KSS Energia voi hyödyntää henkilötietojen käsittelyssä sen lukuun toimivia alihankkijoita. Henkilötietoja voidaan tallentaa IT-palveluntarjoajien hallinnoimille ja suojaamille palvelimille. Tällöin KSS Energia huolehtii alihankkijoidensa kanssa asianmukaisesta tietosuojasta laatimalla henkilötietojen käsittelyn osalta käsittelysopimukset.

KSS Energia ei lähtökohtaisesti siirrä henkilötietoja EU/ETA-alueen ulkopuolisiin maihin. KSS Energian tukipalveluihin (esim. taloushallinto ja sähköposti) käyttämät palveluntarjoajat voivat kuitenkin siirtää henkilötietoja IT-ympäristöihin, jotka sijaitsevat EU/ETA-alueen ulkopuolella. KSS Energia ja sen käyttämät palveluntarjoajat varmistavat siinä tapauksessa, että siirrettäviä henkilötietoja suojataan asianmukaisesti voimassa olevan tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla.

8 Tietojen suojaus ja säilytys

Henkilötiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa, jotka ovat asianmukaisesti suojattuna ja joihin pääsevät käsiksi ainoastaan ennalta määritellyt henkilöt.

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain sellaiset työntekijät, joilla on työnsä puolesta oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Kaikkia henkilötietoja käsitteleviä työntekijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

KSS Energia säilyttää tietoja niin kauan kuin se on tarpeen tietojen käsittelemistä varten. Henkilötiedot poistetaan, kun tietoihin liittyvät toimenpiteet, velvollisuudet ja vastuut ovat loppuneet ja asiakkaaseen tai palvelusuhteeseen liittyvä vaatimusaika on kulunut. Tietojen säilytysaika on tyypillisesti 6–10 vuotta.

Tietojen säilyttämisen tarvetta arvioidaan säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi KSS Energia huolehtii sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Tällaiset tiedot oikaistaan tai hävitetään viipymättä.

9 Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteriin merkityllä henkilöllä on tietosuojalainsäädännön mukainen oikeus tarkastaa rekisteriin talletetut tietonsa ja oikeus vaatia virheellisen, vanhentuneen, tarpeettoman tai lain vastaisen tiedon oikaisemista tai poistamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa suostumus, kun KSS Energia käsittelee tietoja suostumuksen perusteella. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta sellaisen käsittelyn laillisuuteen, joka tehtiin ennen suostumuksen peruuttamista.

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä tai pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista sekä oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Erityisistä henkilökohtaisista syistä rekisteröidyllä on myös oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä, kun tietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuun. Tätä koskevan pyynnön yhteydessä rekisteröidyn kuuluu yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen käsittelyä vastustetaan.

Kaikki rekisteröidyn oikeuksia koskevat pyynnöt on lähetettävä kirjallisesti KSS Energian edellä mainitulle yhteyshenkilölle.

10 Muutokset tietosuojaselosteeseen

KSS Energia varaa oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Päivitetty versio tietosuojaselosteesta julkaistaan Sovelluksessa. Jos muutokset ovat merkittäviä, KSS Energia voi ilmoittaa rekisteröidyille muutoksista myös muilla tavoin. KSS Energia suosittelee rekisteröidyille, että he käyvät säännöllisesti Sovelluksessa tutustumassa tietosuojaselosteen viimeisimpään versioon.

30.11.2023 - Tavaramerkin rekisteröinti ® lisätty

1.1.42